Настоящата брошура е създадена в рамките на проекта „Обучение на адвокати, прокурори и съдии за гарантиране на по-добра защита на правата на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN-PRO-RIGHTS)“, който се реализира в периода септември 2019 г. – февруари 2021 г. с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Той е координиран от Асоциация „Про Рефугиу“, Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция, Италианската коалиция за граждански свободи и права и Асоциация „Трабе“, Испания.

Брошурата съдържа информация за практическата перспектива и опита от организирането на тези обучения. Те могат да послужат като модел за бъдещи събития (обучения, конференции, работни срещи) по подобни правни теми, организирани от публични и частни доставчици на обучения: адвокатски колегии, национални институти за първоначална и продължаваща подготовка на юристи, неправителствени организации.

GOOD PRACTICE BROCHURE – BG